Regulamin

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy FejmStore, dostępny pod adresem internetowym Fejmstore.pl jest platformą pośrednictwa pomiędzy Klientem a podmiotami trzecimi, służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych, prowadzony jest przez NEXMERCE Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Jana Umińskiego 10/4. Pod numerem KRS 1033062, NIP 7831878938 , REGON 525138835
 2. Przez Korzystanie z Serwisu rozumie się wszelkie formy interakcji z platformą Fejmstore.pl w tym zwłaszcza składanie zamówień na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
  2.1 Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie do przestrzegania jego zasad.
  2.2 Przez „Klienta” rozumie się każdą osobę korzystająca z Serwisu.
  2.3 Przez „Operatora” bądź „Firmę zewnętrzną” bądź „Firmę trzecią” rozumie się podmiot zupełnie niezależny od Serwisu, który faktycznie zajmuje się świadczeniem usług polegających na zwiększeniu ilości fanów, lajków, obserwujących, wyświetleń, subskrypcji i innych tym podobnych.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania sprawnego komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
 4. Serwis świadczy wyłącznie usługi pośrednictwa w zawarciu zlecenia kampanii z firmami trzecimi na zlecenie Klienta.
 5. Klient chcąc skorzystać z Usług Serwisu musi być osobą pełnoletnią w rozumieniu polskiego prawa cywilnego (ukończenie 18 lat) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub mieć co najmniej 13 lat i uzyskać rodzica lub opiekuna prawnego. Klienci korzystający z Serwisu, którzy mają ukończone 13 lat oświadczają, iż posiadają zgodę o której mowa w zdaniu poprzednim i na żądanie Administratora przedstawią ją. Korzystanie z Serwisu przez osoby, które nie ukończyły 13 roku życia jest zabronione a Administrator posiada uprawienie do odmowy świadczenia usług w przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do wieku Klienta.

§ 2
Rejestracja

 1. Rejestracja jest konieczna do zakupu usług w sklepie.
 2. Podczas rejestracji konieczne jest podanie loginu, hasła oraz adresu e-mail.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 4. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją tego regulaminu.
 5. Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail.
 6. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych etc.

§ 3
Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Rejestracja użytkownika rozumiana jest jako zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych.
 2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, które określone zostały w polityce prywatności sklepu.
 3. Udostępnione przez użytkownika dane osobowe przetwarzane są przez ich administratora wyłącznie w celu realizowania usług oferowanych przez sklep oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora, które wynikają z przepisów prawa (w szczególności w celach marketingowych przez niego świadczonych).
 4. Użytkownik ma możliwość wysunięcia żądania usunięcia jego danych z bazy serwisu (bez podania przyczyny tego działania). Działanie to jest równoznaczne z usunięciem konta użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, w wyniku udostępnienia przez użytkownika hasła osobom trzecim, a także zaniechania bezpieczeństwa, które zostało wykryte po stronie użytkownika.

§ 4
Zamówienia

 1. Przed złożeniem zamówienia, klient zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami i postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia rozumiane jest jako akceptacja regulaminu oraz postanowień i zasad w nim zawartych.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu podanym przez kodeks cywilny. Kupujący składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru lub usługi (w przypadku usług i towarów elektronicznych).
 4. Klient zobowiązany jest do poprawnego i czytelnego uzupełnienia danych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Klient zobowiązany jest do poprawnego uzupełnienia danych niezbędnych do wykonania usługi – według instrukcji zawartych w sklepie FejmStore.
 6. Serwis FejmStore nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany link w zamówieniu.
 7. Klient wraz z utworzeniem konta lub złożeniem zamówienia bez rejestracji proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (dz.u. Z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest sklep. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji (poprawiania), a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych.
 8. Zawarcie umowy sprzedaży jest każdorazowo potwierdzane, poprzez przesłanie jej warunków na adres poczty elektronicznej kupującego.
 9. Termin realizacji zlecenia opłaconego przelewem bankowym (w tym przelewem elektronicznym) liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym należącym do sklepu.

§ 5
Odpowiedzialność

 1. Administrator oświadcza, że Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z Instagramem, Facebookiem, Youtubem, Twitterem, SoundCloudem, TikTokiem ani ich partnerami. Wszystkie ich loga widoczne w serwisie są ich własnością i są wykorzystywane w celach informacyjnych.
 2. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem Serwisu lub brakiem funkcjonowania Serwisu.
 3. Klient Serwisu przyjmuje do wiadomości wraz ze wszystkimi konsekwencjami, iż Serwis świadczy wyłącznie usługi pośrednictwa pomiędzy Klientem a firmami zewnętrznymi trudniącymi się świadczeniem usług polegających na zwiększeniu ilości fanów, lajków, obserwujących, wyświetleń, subskrypcji i innych tym podobnych.
 4. Serwis realizuje zamówienie wyłącznie w oparciu o przekazane przez Klienta dane. Serwis nie weryfikuje w żaden sposób przekazanych danych. W przypadku przekazania przez Klienta danych błędnych(Błędne dane to takie gdzie link i każde inne dane potrzebne do prawidłowego wykonania zamówienia nie jest dostosowany do usługi jaką kupił klient), niekompletnych bądź nierzetelnych Serwis nie bierze odpowiedzialności za niepowodzenie i brak skuteczności zamówienia. Klientowi w takiej sytuacji nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonego tytułem zamówienia wynagrodzenia albowiem Serwis na skutek złożonego zamówienia także ponosi szkody majątkowe.
 5. Klient musi przekazać Serwisowi poprawny link lub nazwę profilu do wybranego serwisu społecznościowego. Przekazana treść (profil, post, film) musi być w pełni publiczna dla osób trzecich tak aby operator realizujący zamówienie wykonał je prawidłowo.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości i to akceptuję, iż Serwis przekazuje operatorowi dane zgodnie ze złożonym zamówieniem i dane zamówienia po przekazaniu do w/w operatora nie mogą być edytowane bądź anulowane. Klientowi w takiej sytuacji nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonego tytułem zamówienia wynagrodzenia albowiem Serwis na skutek złożonego zamówienia także ponosi szkody majątkowe.
 7. W przypadku różnicy pomiędzy złożonym zamówieniem a jego ostatecznym efektem, Serwis nie bierze odpowiedzialności za tą różnicę. Na uzasadnione żądanie Klienta Serwis zobowiązuje się do przedłożenia dokumentu świadczącego o fakcie przekazania zamówienia firmie zewnętrznej zgodnie z treścią zamówienia złożonego przez Klienta.
 8. Serwis zapewnia, iż w przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w ust. 7 dołoży wszelkich starań, w tym przede wszystkim podejmie kontakt z operatorem, celem uzyskania końcowego efektu zamówienia zgodnie z treścią zamówienia złożonego przez Klienta.
 9. Klient przyjmuje do wiadomości iż Serwis nie gwarantuje stałych i trwałych efektów prowadzonej kampanii lub promocji przez operatora.
 10. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze klienta oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.
 11. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez Serwis narzędzi marketingowych.
 12. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez klientów.
 13. Administracja ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.

§ 6
Działania zabronione

 1. Zabronione jest korzystanie z Serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym prawem.
 2. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie Serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie treści tekstowych, zdjęć, video i innych zamieszczanych na serwisie bez pisemnej zgody Administratora.

§ 7
Zasady korzystania z serwisu

 1. Klient rejestrując się w serwisie otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez Serwis polegających na pośrednictwie w zawarciu umowy z podmiotami trzecimi świadczącymi usługi zwiększające ilość fanów, lajków, obserwujących, wyświetleń, subskrypcji i innych tym podobnych.
 2. Kampanie posiadają limity, które są maksymalnym wariantem każdej usługi. W przypadku przekroczenia wartości, czas realizacji kampanii może się znacznie wydłużyć.
 3. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie klienta dostaje stosownego maila z potwierdzeniem wpłaty.
 4. Serwis zapewnia, iż zamówiona usługa zostanie przekazana do realizacji na rzecz operatora nie później niż w okresie 72 godzin od złożenia zamówienia i zaksięgowania środków, natomiast czas na wykonanie zlecenia usługi może wynosić do 14 dni roboczych.
  4.1 W przypadku braku możliwości wykonania usługi klient jest o tym informowany.
 5. Administracja serwisu nie ma możliwości cofnięcia lub usunięcia pozyskanych dla klienta usług, wszelkie spadki mogą wynikać z wyboru jakości przez klienta, prowadzonego konta, zasięgu organicznego lub ingerencji programami trzecimi.
 6. Polubienia obserwacje, komentarze, subskrypcje lub wyświetlenia i inne usługi uzyskane z pomocą serwisu mogą pochodzić z kont z całego świata i nie muszą pochodzić od polskich użytkowników.
 7. Zamówienia o źle uzupełnionych informacjach takich jak błędna nazwa niepoprawny link do zdjęcia , filmu , piosenki itp. nie podlegają zwrotom i nie muszą zostać zrealizowane i/lub w takiej sytuacji serwis nie ma obowiązku realizacji zamówienia w regulaminowym czasie podanym klientowi.
  7.1 Użytkownik może zostać poinformowany poprzez notkę do zamówienia drogą mailową o błędnych danych podanych przy składaniu zamówienia, przez co zamówienie nie zostało zrealizowane prawidłowo z winy klienta.
 8. W wyniku modernizacji usługi realizacja zamówienia może się wydłużyć co klient może sprawdzić wchodząc w „Moje konto” oraz zostanie powiadomiony o zaistniałym problemie na e-mail podany w zamówieniu.
 9. Zamówienia składane poza stroną w każdej możliwej formie (np. email, telefonicznie) są usługą premium i zwalniają kupującego z posiadania konta w serwisie.

§ 8
Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 2. Klient będący konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy na mocy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 roku.
 3. Odstąpienie od umowy można uznać za skuteczne wyłącznie w przypadku, gdy klient złoży w ciągu 14 dni kalendarzowych (od daty dostarczenia towaru) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w dowolnej formie, np.:
  -Poprzez formularz, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 roku (załącznik ten stanowi również załącznik 1 niniejszego regulaminu)
  -E-mail wysłany na adres e-mail podany w załączniku 1 niniejszego regulaminu
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować właściciela sklepu poprzez drogę mailową.
  Adres korespondencyjny poczty elektronicznej: kontakt@fejmstore.pl
  Poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. Za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej) o decyzji odstąpienia od umowy.
 6. Termin odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach kalendarzowych, od dnia w którym kupujący (będący konsumentem) wszedł w posiadanie towaru lub osoba trzecia (którą nie jest przewoźnik) stała się posiadaczem tej rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi, którego zamówienie zostało przekazane do realizacji. Po pomyślnej realizacji usługi (w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych po zawarciu umowy) zgodnie z prawem konsumenta o dostarczaniu treści cyfrowych klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§ 9
Reklamacje

 1. Każdy z klientów ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez Serwis.
 2. Obsługą reklamacji zajmuje się administracja serwisu.
 3. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane poprzez formularz kontaktowy w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przyczynę reklamacji, dane kontaktowe Klienta.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
 5. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Od wyniku reklamacji klientowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć pisemnie i przesłać pocztą na w/w adres właściciela i administratora serwisu w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację
 7. Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji gdy:
  7.1 Dobrowolnie usuwa i tym samym zakłóca działanie usług prowadzonych przez operatora za pośrednictwem Fejmstore.pl
  7.2 Na skutek błędu lub niewiedzy złożył niepoprawnie zamówienie bądź nie zastosował się do regulaminu.
  7.2.1 Niepoprawne zamówienie to takie gdzie link do Filmu, zdjęcia lub postu, który jest nieaktywny, prywatny oraz link prowadzący do zdjęcia, filmu lub postu, który nie jest ustawiony na publiczny, a co za tym idzie, nie można wykonać poprawnie usługi, chociażby z powodu, że wykonanie jakiejkolwiek interakcji jest dozwolone tylko dla grona znajomych lub obserwujących.
 8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu należy zgłaszać przez formularz kontaktowy dostępny na stronie w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot.

§ 10
Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Transakcje następują za pomocą platformy Przelewy24
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron, które podał klient w celu wykonania usługi.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania platformy Fejmstore.pl należy zgłaszać drogą mailową.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin należy każdorazowo przeczytać przed złożeniem zamówienia i zaakceptować jego aktualne brzmienie. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.
 6. W celu usunięcia konta należy wysłać wiadomość na kontakt@fejmstore.pl

Aktualizacja regulaminu: 26.08.2020